字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为犭的所有汉字 (197 个) 读音为:反犬旁儿(fǎnquǎnpángér) 犬犹儿(quǎnyóuér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
3
quǎn "quan3"
5
fàn "fan4"
5
qiú "qiu2"
6
mǎ "ma3"
6
hān "han1" àn "an4"
6
guǎng "guang3"
6
chái "chai2"
6
gē "ge1"
6
jǐ "ji3"
6
zhuó "zhuo2" bào "bao4"
7
zhòng "zhong4"
7
mù "mu4"
7
yà "ya4"
7
yín "yin2"
7
kuáng "kuang2"
7
kàng "kang4" gǎng "gang3"
7
hǒu "hou3"
7
huān "huan1" fān "fan1"
7
pèi "pei4" fèi "fei4"
7
kuáng "kuang2"
7
yóu "you2"
7
yǔn "yun3"
7
bèi "bei4"
7
niǔ "niu3"
7
dí "di2"
8
níng "ning2"
8
gǒu "gou3"
8
páo "pao2"
8
hú "hu2"
8
xiá "xia2"
8
fèi "fei4"
8
jū "ju1"
8
bó "bo2"
8
dàn "dan4"
8
yí "yi2" quán "quan2" chí "chi2"
8
kǔ "ku3"
8
líng "ling2"
8
yǎo "yao3"
8
yòu "you4"
8
tuó "tuo2" yí "yi2"
8
xiǎn "xian3"
8
xuè "xue4"
8
nǐ "ni3"
8
pī "pi1"
8
pī "pi1"
8
shēng "sheng1" xīng "xing1"
9
shān "shan1"
9
tà "ta4" shì "shi4"
9
tóng "tong2" dòng "dong4"
9
zhào "zhao4"
9
yán "yan2"
9
xùn "xun4"
9
jié "jie2"
9
huán "huan2" huān "huan1"
9
hé "he2" mò "mo4"
9
lǎo "lao3"
9
yù "yu4"
9
xiá "xia2"
9
dú "du2"
9
shī "shi1"
9
sūn "sun1"
9
róng "rong2"
9
kuài "kuai4"
9
hěn "hen3"
9
jiǎo "jiao3"
9
zhēng "zheng1"
9
shòu "shou4"
10
lì "li4"
10
xiǎn "xian3"
10
bì "bi4"
10
yú "yu2"
10
suān "suan1"
10
juàn "juan4"
10
lí "li2"
10
láng "lang2"
10
yín "yin2"
10
bèi "bei4"
10
hàn "han4"
10
zhì "zhi4"
10
xiá "xia2"
10
xī "xi1" shǐ "shi3"
10
qiāng "qiang1"
10
shā "sha1"
10
máng "mang2" dòu "dou4"
11
pái "pai2"
11
qí "qi2"
11
yá "ya2" wèi "wei4"
11
wō "wo1"
11
xiāo "xiao1"
11
zhēng "zheng1"
11
zhì "zhi4"
11
zòng "zong4"
11
jiān "jian1" yàn "yan4"
11
jīng "jing1"
11
liè "lie4"
11
kūn "kun1"
11
lái "lai2"
11
bài "bai4" pí "pi2"
11
mí "mi2"
11
cù "cu4"
11
ce o n
11
guō "guo1"
11
chāng "chang1"
11
zhū "zhu1"
11
cāi "cai1"
11
yī "yi1" yǐ "yi3"
11
liè "lie4"
11
māo "mao1" máo "mao2"
11
měng "meng3"
11
shē "she1"
11
ní "ni2"
11
luó "luo2"
12
wěi "wei3"
12
wèi "wei4"
12
méi "mei2"
12
huá "hua2"
12
hóu "hou2"
12
chá "cha2"
12
hú "hu2"
12
náo "nao2"
12
xīng "xing1"
12
chuàn "chuan4" chuān "chuan1"
12
fēng "feng1"
12
biān "bian1" piàn "pian4"
12
yà "ya4" jiá "jia2" qiè "qie4"
12
jiā "jia1"
12
xiē "xie1" hè "he4" gé "ge2" hài "hai4"
12
zōng "zong1"
12
yuán "yuan2"
12
yóu "you2"
12
tuān "tuan1" tuàn "tuan4"
12
qiāng "qiang1"
12
sōu "sou1"
13
shī "shi1"
13
sūn "sun1"
13
mǎ "ma3"
13
mò "mo4"
13
míng "ming2"
13
yáo "yao2"
13
yì "yi4"
13
huán "huan2"
13
zhēn "zhen1"
13
háo "hao2"
13
áo "ao2"
13
cāng "cang1"
13
bó "bo2" pò "po4"
13
yuán "yuan2"
14
zhāng "zhang1"
14
jìng "jing4"
14
chán "chan2"
14
suǒ "suo3"
14
bì "bi4"
14
huáng "huang2"
14
háo "hao2"
14
yù "yu4"
14
màn "man4"
14
shuò "shuo4" xī "xi1"
15
tóng "tong2"
15
xù "xu4"
15
yào "yao4" xiāo "xiao1"
15
xiāo "xiao1"
15
háo "hao2" gāo "gao1"
15
gé "ge2" liè "lie4" xiē "xie1"
15
lín "lin2" lìn "lin4"
15
fén "fen2" fèn "fen4"
15
dūn "dun1"
15
pú "pu2"
15
liáo "liao2"
15
jué "jue2"
16
tǎ "ta3"
16
xiè "xie4"
16
dú "du2"
16
jiào "jiao4"
16
juàn "juan4"
16
kuài "kuai4"
16
huì "hui4"
16
huò "huo4"
16
xiǎn "xian3"
16
méng "meng2"
17
níng "ning2"
17
nòu "nou4" rú "ru2"
17
xiǎn "xian3"
17
guǎng "guang3"
17
biān "bian1" piàn "pian4"
17
xūn "xun1"
18
liè "lie4"
18
náo "nao2" nǎo "nao3" yōu "you1"
19
lú "lu2"
19
tǎ "ta3"
20
ráng "rang2"
20
mí "mi2"
20
huān "huan1"
22
luó "luo2"
22
náo "nao2" yōu "you1"
22
qí "qi2"
22
xiǎn "xian3"
23
jué "jue2"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com