字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为扌的所有汉字 (696 个) 读音为:提手旁儿(tíshǒupángér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
3
cái "cai2"
3
shǒu "shou3"
4
zā "za1" zhā "zha1" zhá "zha2"
5
dǎ "da3" dá "da2"
5
bā "ba1" pá "pa2"
5
pū "pu1"
5
lè "le4" lì "li4" cái "cai2"
5
fǎn "fan3" fú "fu2"
5
qiú "qiu2"
5
rù "ru4"
6
rèn "ren4"
6
shēn "shen1"
6
yū "yu1" wū "wu1"
6
wù "wu4"
6
zài "zai4"
6
zhàng "zhang4"
6
hàn "han4"
6
gǔ "gu3" xì "xi4" gē "ge1" jié "jie2"
6
dèn "den4"
6
diǎo "diao3" dí "di2" yuē "yue1" lì "li4"
6
tuō "tuo1" chǐ "chi3" yǐ "yi3"
6
chā "cha1"
6
xī "xi1" chā "cha1" qì "qi4"
6
yū "yu1" wū "wu1" kū "ku1"
6
kòu "kou4"
6
káng "kang2" gāng "gang1"
6
kuò "kuo4"
6
mén "men2"
6
sǎo "sao3" sào "sao4"
6
zhí "zhi2"
6
tuō "tuo1"
6
qiān "qian1"
6
yáng "yang2"
7
jué "jue2"
7
niǔ "niu3"
7
nǐ "ni3"
7
zhuā "zhua1"
7
yì "yi4"
7
zhē "zhe1" zhé "zhe2" shé "she2"
7
bān "ban1"
7
pāo "pao1"
7
dǒu "dou3"
7
pī "pi1"
7
lūn "lun1" lún "lun2"
7
qiāng "qiang1" qiǎng "qiang3" chēng "cheng1"
7
bàn "ban4"
7
zhǎo "zhao3"
7
jù "ju4"
7
kōu "kou1"
7
bào "bao4"
7
shū "shu1"
7
bǎ "ba3" bà "ba4"
7
è "e4"
7
rǎo "rao3"
7
jì "ji4"
7
chāo "chao1"
7
tóu "tou2"
7
chě "che3"
7
tuán "tuan2"
7
fǔ "fu3"
7
fú "fu2"
7
kuáng "kuang2" wǎng "wang3" zài "zai4"
7
zhì "zhi4" sǔn "sun3" kǎn "kan3"
7
jū "ju1"
7
hú "hu2" gǔ "gu3"
7
jiá "jia2"
7
jiā "jia1"
7
kàng "kang4"
7
hù "hu4"
7
bā "ba1" ào "ao4"
7
ǎo "ao3" ào "ao4" niù "niu4"
7
bá "ba2"
7
biàn "bian4"
7
dǎn "dan3" shěn "shen3"
7
dèn "den4"
7
póu "pou2" pōu "pou1" fū "fu1"
7
zhěng "zheng3"
7
zé "ze2"
7
yun "yun5"
7
yǔn "yun3"
7
yú "yu2"
7
yuè "yue4"
7
yǎn "yan3"
7
wěn "wen3"
7
xī "xi1" zhé "zhe2"
7
wán "wan2"
7
qìn "qin4"
7
póu "pou2"
7
zhǐ "zhi3"
7
qián "qian2" qín "qin2"
7
nè "ne4" nì "ni4" ruì "rui4" nà "na4"
8
nán "nan2"
8
nǐ "ni3" ní "ni2"
8
qiǎ "qia3"
8
qián "qian2"
8
pāo "pao1"
8
pī "pi1" pēi "pei1"
8
qū "qu1"
8
yè "ye4"
8
yǎo "yao3" tāo "tao1"
8
yāng "yang1"
8
zhā "zha1"
8
zhǎ "zha3"
8
zhěn "zhen3"
8
zhǐ "zhi3" zhǎi "zhai3"
8
dǐ "di3"
8
chì "chi4"
8
tuō "tuo1"
8
zhù "zhu4"
8
bǐng "bing3"
8
bài "bai4"
8
bù "bu4" pū "pu1"
8
jiā "jia1" yá "ya2"
8
hē "he1" hè "he4" qiā "qia1"
8
jù "ju4"
8
kuò "kuo4"
8
mèi "mei4"
8
pī "pi1"
8
mǒ "mo3" mò "mo4" mā "ma1"
8
pēng "peng1"
8
niān "nian1"
8
chōu "chou1"
8
guǎi "guai3"
8
yā "ya1"
8
dān "dan1" dàn "dan4" dǎn "dan3"
8
chēn "chen1"
8
yōng "yong1"
8
lǒng "long3"
8
bá "ba2"
8
tuò "tuo4" tà "ta4" zhí "zhi2"
8
tái "tai2"
8
pàn "pan4" pīn "pin1" fān "fan1"
8
zé "ze2" zhái "zhai2"
8
zhuō "zhuo1"
8
jiǎn "jian3"
8
fǔ "fu3"
8
līn "lin1"
8
mǔ "mu3"
8
fú "fu2" bì "bi4"
8
ǎo "ao3" ào "ao4" niù "niu4"
8
zhǔ "zhu3"
8
lán "lan2"
8
bàn "ban4" pàn "pan4"
8
lā "la1" lá "la2"
8
zhāo "zhao1"
8
pāi "pai1"
8
jū "ju1" gōu "gou1"
8
bào "bao4"
8
chāi "chai1" cā "ca1"
8
tuō "tuo1"
8
níng "ning2" nǐng "ning3" nìng "ning4"
8
dǐ "di3"
8
mǐn "min3"
8
bō "bo1"
9
wā "wa1"
9
àn "an4"
9
huī "hui1"
9
tǐng "ting3"
9
kuò "kuo4" guā "gua1"
9
jiǎo "jiao3"
9
zhèng "zheng4" zhēng "zheng1"
9
nuó "nuo2"
9
zā "za1" zǎn "zan3"
9
pīn "pin1"
9
jǐ "ji3"
9
zhǐ "zhi3"
9
shuān "shuan1"
9
shí "shi2" shè "she4"
9
náo "nao2"
9
shì "shi4"
9
zhěng "zheng3"
9
gǒng "gong3"
9
kuà "kua4" kū "ku1"
9
tà "ta4"
9
chí "chi2"
9
guà "gua4"
9
dǎng "dang3" dàng "dang4"
9
zhuài "zhuai4" zhuāi "zhuai1" yè "ye4"
9
tiāo "tiao1" tiǎo "tiao3"
9
xié "xie2" jiā "jia1"
9
kǎo "kao3"
9
zhuā "zhua1" wō "wo1"
9
jié "jie2" jiá "jia2"
9
lǚ "lv3"
9
liè "lie4"
9
liě "lie3"
9
lǚ "lv3"
9
jué "jue2"
9
hén "hen2"
9
huī "hui1"
9
kuò "kuo4" guāng "guang1"
9
gé "ge2"
9
jiào "jiao4" jiāo "jiao1"
9
bāi "bai1"
9
bàng "bang4" péng "peng2"
9
cè "ce4" sè "se4" chuò "chuo4"
9
yí "yi2" chǐ "chi3" hài "hai4"
9
cún "cun2" zùn "zun4"
9
zhì "zhi4"
9
dié "die2" shè "she4"
9
dòng "dong4"
9
duò "duo4"
9
duǒ "duo3" duò "duo4"
9
zhèn "zhen4"
9
zhā "zha1"
9
yà "ya4" yǎ "ya3"
9
yé "ye2" yú "yu2"
9
yǔ "yu3"
9
shān "shan1"
9
xián "xian2"
9
xié "xie2"
9
qiān "qian1"
9
nǐn "nin3"
9
nòng "nong4"
10
nòng "nong4"
10
wán "wan2"
10
wěi "wei3"
10
tǐ "ti3" tì "ti4"
10
suō "suo1" shā "sha1"
10
shù "shu4" sǒng "song3" sōu "sou1"
10
tuō "tuo1" shuì "shui4"
10
tuō "tuo1" shuì "shui4"
10
sōu "sou1"
10
yè "ye4"
10
zè "ze4"
10
zhāi "zhai1"
10
zùn "zun4"
10
péng "peng2"
10
póu "pou2" pōu "pou1" fū "fu1"
10
huò "huo4" chì "chi4"
10
chā "cha1"
10
tú "tu2" shū "shu1" chá "cha2"
10
bù "bu4" pú "pu2" zhì "zhi4"
10
chéng "cheng2"
10
bāng "bang1"
10
bó "bo2"
10
jiǎo "jiao3" kù "ku4"
10
xié "xie2" jiā "jia1"
10
jiǎn "jian3"
10
jí "ji2"
10
gěng "geng3"
10
jué "jue2" zhuó "zhuo2"
10
jú "ju2"
10
jiù "jiu4"
10
kēng "keng1" qiān "qian1"
10
nuó "nuo2"
10
měi "mei3"
10
wǔ "wu3"
10
bǔ "bu3"
10
shāo "shao1" shào "shao4"
10
yì "yi4"
10
juān "juan1"
10
zhuō "zhuo1"
10
hàn "han4"
10
niē "nie1"
10
bā "ba1"
10
sǔn "sun3"
10
kǔn "kun3"
10
luō "luo1" lǚ "lv3"
10
zhèn "zhen4"
10
āi "ai1" ái "ai2"
10
tǒng "tong3"
10
lāo "lao1"
10
jiǎn "jian3"
10
cuò "cuo4"
10
jùn "jun4"
10
dǎo "dao3"
10
wǎn "wan3"
10
huàn "huan4"
11
tàn "tan4"
11
kòng "kong4"
11
jué "jue2"
11
jù "ju4" jū "ju1"
11
jū "ju1"
11
tāo "tao1"
11
qiā "qia1"
11
bǎi "bai3"
11
xiān "xian1"
11
pǒu "pou3" póu "pou2"
11
jiē "jie1"
11
chuí "chui2"
11
zhì "zhi4"
11
dǎn "dan3" shàn "shan4"
11
tuī "tui1"
11
niǎn "nian3" niē "nie1"
11
guàn "guan4"
11
lüè "lve4"
11
diān "dian1"
11
miáo "miao2"
11
cuò "cuo4"
11
chān "chan1" xiān "xian1" càn "can4" shǎn "shan3"
11
duō "duo1"
11
yé "ye2"
11
ái "ai2"
11
nà "na4"
11
yǎn "yan3"
11
pái "pai2" pǎi "pai3"
11
shòu "shou4"
11
jǐ "ji3"
11
pěng "peng3"
11
guāi "guai1"
11
diào "diao4"
11
jié "jie2"
11
lǔ "lu3"
11
tiàn "tian4"
11
mén "men2"
11
wǒ "wo3" luò "luo4" luǒ "luo3"
11
lūn "lun1" lún "lun2"
11
líng "ling2"
11
liǎng "liang3"
11
kèn "ken4"
11
juǎn "juan3" quán "quan2"
11
jié "jie2"
11
guà "gua4"
11
hùn "hun4"
11
huò "huo4" xù "xu4"
11
qián "qian2" jiàn "jian4" jiǎn "jian3"
11
jiē "jie1"
11
bīng "bing1"
11
bèn "ben4"
11
yè "ye4" yē "ye1"
11
liè "lie4"
11
qián "qian2"
11
chēn "chen1"
11
chéng "cheng2"
11
fǔ "fu3" fù "fu4" bǔ "bu3"
11
cǎi "cai3"
11
zōu "zou1" zhōu "zhou1" chōu "chou1"
11
zuó "zuo2"
11
gāng "gang1"
11
zhěng "zheng3" dìng "ding4"
11
dǐ "di3"
11
dáo "dao2"
11
zhēng "zheng1" zhèng "zheng4"
11
yà "ya4" yǎ "ya3"
11
yuè "yue4"
11
zǒng "zong3"
11
shū "shu1"
11
shě "she3"
11
shàn "shan4" yàn "yan4" yǎn "yan3"
11
sǎo "sao3" sào "sao4"
11
sāo "sao1"
11
tì "ti4"
11
tū "tu1"
11
wàn "wan4" wǎn "wan3" wān "wan1" yù "yu4"
11
wò "wo4" xiá "xia2"
11
ming "ming5"
11
nǐ "ni3" niè "nie4" yì "yi4"
11
mēng "meng1"
11
mín "min2"
11
pèng "peng4"
11
nuò "nuo4"
11
qī "qi1"
11
qí "qi2"
11
ruó "ruo2" wěi "wei3" ré "re2"
11
qín "qin2"
11
qìng "qing4" qiàn "qian4"
12
nǎn "nan3"
12
róng "rong2" náng "nang2" nǎng "nang3"
12
niē "nie1"
12
wèn "wen4"
12
wēi "wei1"
12
wēi "wei1"
12
tú "tu2"
12
shì "shi4"
12
zǒng "zong3" sōng "song1"
12
yǎn "yan3"
12
xún "xun2"
12
yáng "yang2"
12
yáo "yao2"
12
zǒng "zong3"
12
zhèn "zhen4" zhēn "zhen1"
12
zǎn "zan3" zuàn "zuan4"
12
bèng "beng4"
12
tì "ti4" dì "di4"
12
gài "gai4" xì "xi4"
12
chuí "chui2"
12
chòng "chong4" dǒng "dong3"
12
sāi "sai1" zǒng "zong3" cāi "cai1"
12
chéng "cheng2"
12
chā "cha1"
12
pì "pi4" chè "che4"
12
bēi "bei1"
12
biǎn "bian3"
12
jiǎn "jian3"
12
jiǎn "jian3" jiān "jian1"
12
xiē "xie1"
12
gèn "gen4"
12
gèn "gen4"
12
huáng "huang2" yóng "yong2"
12
huī "hui1"
12
huàn "huan4"
12
hōng "hong1"
12
hú "hu2"
12
jiū "jiu1" yóu "you2"
12
xū "xu1" jū "ju1"
12
ké "ke2" qiā "qia1"
12
zhēng "zheng1" kēng "keng1"
12
là "la4" lá "la2"
12
jiǎo "jiao3"
12
chuǎi "chuai3" chuài "chuai4" chuāi "chuai1" tuán "tuan2" zhuī "zhui1"
12
tí "ti2" dī "di1" dǐ "di3"
12
yī "yi1"
12
jiē "jie1" qì "qi4"
12
lǎn "lan3"
12
zòu "zou4"
12
yuán "yuan2"
12
sāo "sao1"
12
dā "da1"
12
chá "cha2"
12
róu "rou2"
12
yà "ya4"
12
shé "she2" dié "die2" yè "ye4"
12
kāi "kai1"
12
yuàn "yuan4"
12
yú "yu2"
12
kuí "kui2"
12
ǎn "an3"
12
cuō "cuo1"
12
jiū "jiu1"
12
gē "ge1" gé "ge2"
12
sōu "sou1"
12
zhā "zha1"
12
chā "cha1"
12
qìn "qin4"
12
chān "chan1"
12
wò "wo4"
12
bìng "bing4"
12
xuān "xuan1"
12
lǒu "lou3" lōu "lou1"
13
bìn "bin4"
13
zhǎn "zhan3"
13
chuāi "chuai1"
13
bān "ban1"
13
jiān "jian1"
13
shuò "shuo4"
13
xié "xie2"
13
nuò "nuo4"
13
mō "mo1"
13
sǎng "sang3"
13
shè "she4" niè "nie4"
13
tān "tan1"
13
yáo "yao2"
13
èn "en4"
13
bǎi "bai3"
13
shū "shu1"
13
bó "bo2"
13
lā "la1" xié "xie2" xiàn "xian4"
13
jìn "jin4"
13
gāng "gang1"
13
lì "li4"
13
liǎn "lian3" liàn "lian4"
13
huá "hua2"
13
guāi "guai1"
13
huá "hua2"
13
gòu "gou4"
13
què "que4"
13
jié "jie2" zhé "zhe2"
13
bàng "bang4" péng "peng2"
13
táng "tang2"
13
gǎo "gao3"
13
chù "chu4"
13
qiāng "qiang1" qiǎng "qiang3" chēng "cheng1"
13
chōu "chou1" zǒu "zou3"
13
chī "chi1"
13
tà "ta4"
13
féng "feng2" pěng "peng3"
13
è "e4"
13
kē "ke1" è "e4"
13
è "e4"
13
dǎo "dao3"
13
zhà "zha4"
13
zhēn "zhen1"
13
zhī "zhi1"
13
yáo "yao2"
13
sǔn "sun3"
13
sūn "sun1"
13
tián "tian2" shēn "shen1"
13
shān "shan1"
13
sà "sa4" shā "sha1" shǎi "shai3"
13
tāo "tao1"
13
wā "wa1" wǎ "wa3" wà "wa4"
13
wèn "wen4"
13
wǔ "wu3"
13
xiǎn "xian3" xiān "xian1"
13
nù "nu4" nuò "nuo4" nòu "nou4"
13
shè "she4"
13
zhì "zhi4" nái "nai2"
13
miè "mie4"
13
qiǔ "qiu3"
13
qìn "qin4"
13
quán "quan2"
13
róng "rong2"
13
sōu "sou1"
14
qiān "qian1"
14
sè "se4" mí "mi2" sù "su4"
14
zhuā "zhua1" wō "wo1"
14
tuán "tuan2"
14
wěi "wei3" tuǒ "tuo3"
14
suō "suo1"
14
tàng "tang4"
14
sōu "sou1" sǒng "song3"
14
yáo "yao2"
14
yǐng "ying3"
14
zhuó "zhuo2"
14
zhuó "zhuo2"
14
zǒng "zong3"
14
zhā "zha1"
14
dì "di4" tú "tu2" zhí "zhi2"
14
hù "hu4" chū "chu1"
14
chuāng "chuang1"
14
chōng "chong1"
14
chū "chu1"
14
chēng "cheng1"
14
qiāng "qiang1"
14
chě "che3"
14
jiǎo "jiao3" chāo "chao1"
14
qì "qi4" jì "ji4" chá "cha2"
14
chǎn "chan3" sùn "sun4"
14
chān "chan1" xiān "xian1" càn "can4" shǎn "shan3"
14
chàn "chan4" cán "can2"
14
shuāi "shuai1"
14
biào "biao4" biāo "biao1"
14
jiāng "jiang1" qiàng "qiang4"
14
guàn "guan4"
14
héng "heng2" guàng "guang4"
14
guī "gui1"
14
huà "hua4"
14
lǒu "lou3" lōu "lou1"
14
lù "lu4"
14
mán "man2" màn "man4"
14
jiū "jiu1" liú "liu2" liáo "liao2" jiǎo "jiao3" náo "nao2"
14
kēng "keng1" qiān "qian1"
14
kōu "kou1"
14
yīng "ying1"
14
liào "liao4"
14
luò "luo4"
14
zhí "zhi2"
14
zhāi "zhai1"
14
piē "pie1" piě "pie3"
14
cuī "cui1"
14
hàn "han4"
14
zhé "zhe2"
15
zhuàn "zhuan4"
15
cuān "cuan1"
15
qiào "qiao4"
15
lū "lu1"
15
zǔn "zun3"
15
bō "bo1"
15
zhuàng "zhuang4"
15
chè "che4"
15
qín "qin2"
15
cuō "cuo1" zuǒ "zuo3"
15
niǎn "nian3"
15
xié "xie2"
15
chēng "cheng1"
15
liāo "liao1" liáo "liao2"
15
juē "jue1" jué "jue2"
15
sā "sa1" sǎ "sa3"
15
sī "si1"
15
qíng "qing2" jǐng "jing3"
15
juē "jue1"
15
lǐn "lin3"
15
lāo "lao1"
15
huī "hui1" wéi "wei2"
15
hòng "hong4"
15
guì "gui4"
15
jiàng "jiang4"
15
jiē "jie1"
15
jiǎo "jiao3"
15
jiǎo "jiao3"
15
jǐ "ji3"
15
qiā "qia1" jiā "jia1" yè "ye4"
15
bèn "ben4"
15
cāo "cao1"
15
pū "pu1"
15
bō "bo1"
15
dǎn "dan3" shàn "shan4"
15
chēng "cheng1"
15
zhěng "zheng3" chéng "cheng2"
15
dā "da1"
15
dǎn "dan3"
15
dūn "dun1"
15
fǔ "fu3"
15
yī "yi1"
15
yè "ye4"
15
xiāo "xiao1" sōu "sou1"
15
tà "ta4"
15
ruán "ruan2"
15
xiàn "xian4"
15
xié "xie2"
15
xián "xian2"
15
zhì "zhi4" nái "nai2"
15
niǎn "nian3"
15
náo "nao2"
15
zǎn "zan3" zān "zan1" zēn "zen1" qián "qian2"
15
qìn "qin4"
16
nǎng "nang3"
16
mēng "meng1"
16
sè "se4"
16
zé "ze2" zhái "zhai2"
16
yōng "yong1"
16
è "e4"
16
dān "dan1" dàn "dan4"
16
dǎng "dang3" dàng "dang4"
16
chuò "chuo4"
16
pǔ "pu3"
16
ào "ao4"
16
shàn "shan4"
16
qiào "qiao4" yāo "yao1" jī "ji1"
16
zhì "zhi4" jié "jie2"
16
jiǎn "jian3"
16
huò "huo4"
16
lǔ "lu3"
16
jù "ju4" jū "ju1"
16
kuǎi "kuai3"
16
gǎn "gan3"
16
hàn "han4"
16
léi "lei2" lèi "lei4"
16
huàn "huan4"
16
cāo "cao1"
16
sòu "sou4" sǒu "sou3"
16
pǐ "pi3" bò "bo4"
17
zhuó "zhuo2"
17
cā "ca1"
17
xǐng "xing3"
17
kuò "kuo4"
17
gē "ge1" gé "ge2"
17
jié "jie2"
17
jǐ "ji3"
17
bìn "bin4"
17
cā "ca1" sǎ "sa3"
17
dǎo "dao3"
17
yē "ye1"
17
yè "ye4"
17
yǎng "yang3"
17
zhì "zhi4"
17
tái "tai2"
17
tī "ti1" zhì "zhi4" zhāi "zhai1"
17
mí "mi2"
17
nǐ "ni3"
17
níng "ning2" nǐng "ning3" nìng "ning4"
17
rǔ "ru3"
18
niǎn "nian3"
18
mó "mo2"
18
rǎo "rao3"
18
tān "tan1"
18
sòu "sou4" sǒu "sou3"
18
xié "xie2"
18
zǎn "zan3"
18
bǎi "bai3"
18
jiàn "jian4"
18
liè "lie4" là "la4"
18
lū "lu1"
18
shū "shu1"
18
léi "lei2" lèi "lei4"
18
lì "li4" luò "luo4" yuè "yue4"
19
lì "li4" luò "luo4"
19
lú "lu2" luó "luo2"
19
là "la4" lài "lai4"
19
jùn "jun4" pèi "pei4"
19
huàn "huan4"
19
zǎn "zan3" cuán "cuan2"
19
huō "huo1"
19
yíng "ying2"
19
wěng "weng3"
19
xiǎn "xian3"
19
qiān "qian1"
19
qiān "qian1"
20
qiān "qian1"
20
yīng "ying1"
20
xiān "xian1" jiān "jian1"
20
lán "lan2"
20
méi "mei2"
20
rǎng "rang3"
20
chān "chan1"
21
cuān "cuan1"
21
chī "chi1"
21
lǒng "long3"
21
xié "xie2"
21
shè "she4" niè "nie4"
22
mí "mi2" mǐ "mi3" mó "mo2"
22
tān "tan1"
22
lì "li4" shài "shai4"
22
jùn "jun4"
22
luó "luo2"
22
zǎn "zan3" cuán "cuan2"
22
diān "dian1"
23
dǎng "dang3"
23
jiǎo "jiao3"
23
jué "jue2"
23
zuàn "zuan4"
23
wā "wa1"
24
lì "li4" luǒ "luo3"
24
lǎn "lan3"
25
nǎng "nang3"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com