字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为虫的所有汉字 (468 个)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
6
chóng "chong2"
7
qiú "qiu2"
8
jǐ "ji3"
8
shī "shi1"
8
dīng "ding1"
8
diāo "diao1"
8
qiú "qiu2"
8
uu
9
xiǎng "xiang3"
9
yú "yu2"
9
zhé "zhe2"
9
zǐ "zi3"
9
shé "she2"
9
jué "jue2"
9
hán "han2"
9
shí "shi2"
9
méng "meng2"
9
yǐ "yi3"
9
suī "sui1"
9
gè "ge4"
9
xiā "xia1"
9
mǎ "ma3" mā "ma1" mà "ma4"
9
zǎo "zao3"
9
chài "chai4"
9
huǐ "hui3"
9
hóng "hong2"
10
cán "can2"
10
chī "chi1"
10
yá "ya2"
10
bàng "bang4" bèng "beng4"
10
fú "fu2"
10
háo "hao2"
10
dǒu "dou3"
10
gōng "gong1" zhōng "zhong1"
10
jiè "jie4"
10
yǐn "yin3"
10
xiǎn "xian3"
10
ruì "rui4"
10
wén "wen2"
10
pí "pi2"
10
bā "ba1"
10
chǐ "chi3"
10
fāng "fang1" bàng "bang4"
10
háng "hang2"
10
huí "hui2"
10
è "e4"
10
fén "fen2"
10
fén "fen2"
10
fù "fu4" fǔ "fu3"
10
jué "jue2" quē "que1"
10
jūn "jun1"
10
jù "ju4"
10
rán "ran2"
10
qiān "qian1"
10
qín "qin2" qián "qian2"
10
qí "qi2"
10
qí "qi2" zhǐ "zhi3"
10
qí "qi2"
10
mù "mu4"
10
yuè "yue4"
10
yuè "yue4"
10
zhòng "zhong4"
10
yuán "yuan2" wán "wan2"
10
tóng "tong2"
10
wáng "wang2"
10
wén "wen2"
11
tiě "tie3"
11
xián "xian2"
11
yíng "ying2"
11
zhá "zha2"
11
zhān "zhan1"
11
ní "ni2"
11
pí "pi2"
11
píng "ping2"
11
lì "li4"
11
fù "fu4"
11
diāo "diao1"
11
dài "dai4" dé "de2"
11
gǒu "gou3" qú "qu2" xù "xu4"
11
tún "tun2"
11
bào "bao4"
11
bié "bie2"
11
bīng "bing1"
11
pí "pi2" bǒ "bo3"
11
chí "chi2"
11
dàn "dan4"
11
yòu "you4"
11
zhù "zhu4"
11
yóu "you2"
11
rán "ran2"
11
gǔ "gu3"
11
shé "she2" yí "yi2"
11
qiū "qiu1"
11
kē "ke1"
11
líng "ling2"
11
zhà "zha4"
11
qū "qu1"
11
chēng "cheng1"
11
lì "li4"
11
gū "gu1"
11
hān "han1"
12
náo "nao2"
12
qióng "qiong2"
12
móu "mou2"
12
wā "wa1"
12
zhì "zhi4"
12
jiá "jia2"
12
sī "si1"
12
tíng "ting2"
12
yán "yan2"
12
yáng "yang2"
12
gé "ge2" há "ha2"
12
jiāo "jiao1"
12
kuò "kuo4"
12
zhū "zhu1"
12
huí "hui2"
12
qū "qu1"
12
qí "qi2"
12
zhé "zhe2"
12
mán "man2"
12
guǐ "gui3"
12
gé "ge2" luò "luo4"
12
huí "hui2"
12
cì "ci4"
12
dàn "dan4"
12
fù "fu4"
12
lì "li4"
12
lǎo "lao3"
12
jié "jie2"
12
liè "lie4"
12
mò "mo4"
12
píng "ping2"
12
qióng "qiong2"
12
qiè "qie4" ní "ni2"
12
shé "she2"
12
yì "yi4" xǔ "xu3"
12
yī "yi1"
12
yí "yi2"
12
xián "xian2"
12
wǎng "wang3"
13
tuì "tui4"
13
xiǎn "xian3"
13
xuán "xuan2"
13
yuān "yuan1"
13
xíng "xing2"
13
yǒu "you3"
13
ruì "rui4"
13
qiú "qiu2"
13
shèn "shen4"
13
yǎng "yang3"
13
jiè "jie4"
13
jié "jie2"
13
láng "lang2"
13
fǔ "fu3"
13
diàn "dian4"
13
huí "hui2"
13
jí "ji2"
13
jiá "jia2"
13
hàn "han4"
13
zhé "zhe2"
13
shǔ "shu3"
13
chē "che1"
13
bèi "bei4"
13
bì "bi4"
13
máng "mang2" bàng "bang4"
13
wō "wo1"
13
wú "wu2"
13
fēng "feng1"
13
tuì "tui4"
13
qiāng "qiang1"
13
chú "chu2"
13
é "e2" yǐ "yi3"
13
lì "li4"
13
xiāo "xiao1"
13
fú "fu2"
13
yǒng "yong3"
13
shèn "shen4"
14
fēi "fei1"
14
měng "meng3"
14
qí "qi2"
14
là "la4"
14
yù "yu4"
14
qīng "qing1"
14
zhī "zhi1"
14
quán "quan2"
14
chán "chan2"
14
xī "xi1"
14
pí "pi2"
14
wān "wan1"
14
yíng "ying2"
14
yì "yi4"
14
guǒ "guo3"
14
guō "guo1"
14
tiáo "tiao2"
14
bàng "bang4"
14
cán "can2"
14
láng "lang2"
14
mì "mi4"
14
bǎn "ban3"
14
hán "han2"
14
hàn "han4"
14
wō "wo1"
14
dì "di4"
14
féi "fei2"
14
è "e4"
14
dūn "dun1"
14
dié "die2"
14
dōng "dong1"
14
jùn "jun4"
14
kūn "kun1"
14
là "la4"
14
jū "ju1"
14
lún "lun2"
14
liǎng "liang3"
14
lì "li4"
14
shí "shi2"
14
sī "si1"
14
zhōng "zhong1"
14
suò "suo4"
14
táo "tao2"
14
ní "ni2"
14
qiǎn "qian3"
14
qí "qi2"
14
yù "yu4"
14
yīng "ying1"
14
uu
14
wèi "wei4"
14
wǎng "wang3"
14
wēi "wei1"
14
zhū "zhu1"
15
zōng "zong1"
15
wēi "wei1"
15
wèi "wei4"
15
tíng "ting2"
15
xū "xu1"
15
yíng "ying2"
15
yuān "yuan1"
15
yuán "yuan2"
15
yuán "yuan2"
15
xié "xie2"
15
yǎn "yan3"
15
xuān "xuan1"
15
róu "rou2"
15
tāng "tang1"
15
shī "shi1"
15
qiū "qiu1"
15
qǔ "qu3"
15
rú "ru2"
15
lì "li4"
15
mián "mian2"
15
mào "mao4"
15
mèi "mei4"
15
méng "meng2"
15
jiē "jie1"
15
jiāng "jiang1"
15
là "la4"
15
dài "dai4"
15
cì "ci4"
15
xiā "xia1"
15
fù "fu4"
15
guì "gui4" huǐ "hui3"
15
huá "hua2"
15
bān "ban1"
15
yūn "yun1"
15
yóu "you2"
15
biān "bian1"
15
dì "di4"
15
chóng "chong2"
15
lóu "lou2"
15
huáng "huang2"
15
qiú "qiu2"
15
sǒu "sou3"
15
yú "yu2"
15
kē "ke1"
15
fù "fu4"
15
fú "fu2"
15
nǎn "nan3"
15
xiē "xie1"
15
kuí "kui2"
15
hú "hu2"
15
chūn "chun1"
15
róng "rong2"
15
dié "die2"
15
máo "mao2"
16
áo "ao2"
16
róng "rong2"
16
má "ma2" mò "mo4"
16
mǎng "mang3" měng "meng3"
16
mǎn "man3"
16
qín "qin2"
16
yuán "yuan2"
16
xī "xi1"
16
páng "pang2"
16
míng "ming2"
16
chén "chen2"
16
cāng "cang1"
16
bī "bi1" pí "pi2"
16
bān "ban1"
16
chī "chi1"
16
táng "tang2"
16
hú "hu2"
16
hé "he2" xiá "xia2"
16
jí "ji2"
16
hàn "han4"
16
dù "du4"
16
qú "qu2" jù "ju4"
16
mǎ "ma3" mā "ma1" mà "ma4"
16
má "ma2"
16
lián "lian2"
16
róng "rong2"
16
sī "si1"
16
yí "yi2"
16
téng "teng2"
16
dāo "dao1"
16
sāo "sao1"
16
nài "nai4" něng "neng3"
16
xī "xi1" qī "qi1"
16
qi "qi5"
16
xiù "xiu4"
16
yíng "ying2"
16
yǐ "yi3"
16
yì "yi4"
16
wén "wen2"
16
wēng "weng1"
16
wū "wu1"
16
zhōng "zhong1"
17
zhè "zhe4"
17
zhé "zhe2"
17
wén "wen2"
17
xiāo "xiao1"
17
xiǎng "xiang3"
17
xiāo "xiao1"
17
wèi "wei4"
17
yǐn "yin3"
17
yú "yu2"
17
qǐn "qin3"
17
pí "pi2"
17
shāng "shang1"
17
qú "qu2"
17
liú "liu2"
17
lóu "lou2"
17
lí "li2"
17
wàn "wan4"
17
mǎn "man3"
17
lù "lu4"
17
mǎng "mang3"
17
jiāng "jiang1"
17
dié "die2" zhì "zhi4"
17
cōng "cong1"
17
dì "di4"
17
guō "guo1"
17
shuài "shuai4"
17
zhōng "zhong1"
17
biē "bie1" bié "bie2"
17
chán "chan2" jiàn "jian4"
17
chán "chan2"
17
xiàng "xiang4"
17
piāo "piao1"
17
luó "luo2"
17
zhāng "zhang1"
17
xī "xi1"
17
táng "tang2"
17
cáo "cao2"
17
huáng "huang2"
17
shì "shi4" zhē "zhe1"
17
máo "mao2"
18
péng "peng2"
18
huì "hui4"
18
pán "pan2"
18
shàn "shan4"
18
chán "chan2"
18
chài "chai4"
18
chóng "chong2"
18
fèi "fei4" bēn "ben1"
18
guǐ "gui3"
18
jǐ "ji3"
18
dá "da2"
18
chu "chu5"
18
jiǎo "jiao3"
18
jiāo "jiao1"
18
jǐng "jing3"
18
láo "lao2" liáo "liao2"
18
jué "jue2"
18
jué "jue2"
18
lì "li4"
18
liáo "liao2"
18
qiū "qiu1"
18
shè "she4"
18
sī "si1"
18
sī "si1"
18
péng "peng2"
18
mò "mo4"
18
wú "wu2"
18
náo "nao2"
18
qín "qin2"
18
yíng "ying2"
18
yín "yin2" xún "xun2"
18
xún "xun2"
18
xǐ "xi3"
18
zhí "zhi2"
18
zhuān "zhuan1"
19
zhú "zhu2"
19
zé "ze2"
19
zéi "zei2"
19
zuī "zui1"
19
xiāo "xiao1"
19
xuān "xuan1"
19
xiē "xie1"
19
xiè "xie4"
19
lí "li2"
19
jié "jie2"
19
cī "ci1"
19
dāng "dang1"
19
yǐ "yi3"
19
qì "qi4"
19
chēng "cheng1"
19
shàn "shan4"
19
xiè "xie4"
19
luǒ "luo3"
19
lián "lian2"
19
chán "chan2"
19
měng "meng3"
19
huò "huo4"
20
miè "mie4"
20
rú "ru2"
20
pín "pin2"
20
hē "he1"
20
háo "hao2"
20
jié "jie2"
20
jiǎn "jian3"
20
lì "li4"
20
qí "qi2"
20
róng "rong2"
20
zhuó "zhuo2"
21
qiū "qiu1"
21
lí "li2"
21
mǐn "min3"
21
lěi "lei3"
21
là "la4"
21
zhū "zhu1"
21
fán "fan2"
21
lǐ "li3"
21
chǔn "chun3"
22
dù "du4"
22
lú "lu2"
22
lóng "long2"
22
shu "shu5"
22
niè "nie4"
22
fēng "feng1"
22
xiāo "xiao1"
23
yē "ye1"
23
yīng "ying1"
23
pí "pi2"
23
náng "nang2"
23
lóng "long2"
23
quán "quan2"
23
gǔ "gu3"
23
juān "juan1"
24
cán "can2"
24
cán "can2"
24
dù "du4"
24
qú "qu2"
24
xī "xi1"
25
mán "man2"
26
qú "qu2"
27
jié "jie2"
27
zhú "zhu2"
27
zhuó "zhuo2"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com