字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为钅的所有汉字 (241 个) 读音为:金字旁儿(jīnzìpángér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
5
jīn "jin1"
6
yǐ "yi3"
6
gá "ga2"
7
zhāo "zhao1"
7
liǎo "liao3" liào "liao4"
7
zhēn "zhen1"
7
pō "po1"
7
dīng "ding1" dìng "ding4"
8
diào "diao4"
8
qiān "qian1"
8
mén "men2"
8
nǚ "nv3"
8
sà "sa4" xì "xi4"
8
yáng "yang2"
8
tǔ "tu3"
8
shān "shan1" shàn "shan4"
8
chāi "chai1"
8
chuàn "chuan4"
8
fán "fan2"
9
nà "na4"
9
bèi "bei4"
9
niǔ "niu3"
9
huǒ "huo3"
9
gōu "gou1"
9
wū "wu1"
9
jūn "jun1"
9
zhōng "zhong1"
9
gāng "gang1" gàng "gang4"
9
bǎ "ba3" pá "pa2"
9
tài "tai4"
9
jù "ju4"
9
yuè "yue4" yào "yao4"
9
dùn "dun4"
9
gài "gai4"
9
chāo "chao1"
9
bù "bu4"
9
xíng "xing2"
9
qián "qian2"
9
kàng "kang4"
9
fāng "fang1"
9
dǒu "dou3"
9
qīn "qin1"
9
bǎn "ban3"
10
tiě "tie3"
10
bó "bo2"
10
bō "bo1"
10
kē "ke1"
10
xuàn "xuan4"
10
bào "bao4"
10
líng "ling2"
10
shì "shi4"
10
zhēng "zheng1" zhèng "zheng4"
10
yù "yu4"
10
pí "pi2" pī "pi1"
10
mù "mu4"
10
zuān "zuan1" zuàn "zuan4"
10
qián "qian2"
10
pǒ "po3"
10
qián "qian2"
10
yuè "yue4"
10
bū "bu1"
10
duó "duo2"
10
bó "bo2"
10
gǔ "gu3"
10
qiān "qian1" yán "yan2"
10
yóu "you2"
10
diàn "dian4" tián "tian2"
10
jiǎ "jia3"
10
tǎn "tan3"
10
mǎo "mao3"
10
shuò "shuo4"
10
tā "ta1" tuó "tuo2"
10
bì "bi4"
10
ní "ni2"
11
sè "se4"
11
ǎn "an3"
11
míng "ming2"
11
shā "sha1"
11
dāng "dang1" chēng "cheng1"
11
lǚ "lv3"
11
yīn "yin1"
11
diào "diao4"
11
tóng "tong2"
11
zhá "zha2"
11
kǎi "kai3"
11
yǒu "you3"
11
chéng "cheng2"
11
náo "nao2"
11
ěr "er3"
11
yé "ye2"
11
lǎo "lao3"
11
kào "kao4"
11
diào "diao4" tiáo "tiao2" yáo "yao2"
11
tàng "tang4" tāng "tang1"
11
jiá "jia2"
11
chòng "chong4"
11
yī "yi1"
11
xiān "xian1" kuò "kuo4" tiǎn "tian3" guā "gua1"
11
máng "mang2"
11
zhì "zhi4"
11
xíng "xing2"
11
yā "ya1" yà "ya4"
11
zhū "zhu1"
11
zhēng "zheng1"
11
gè "ge4"
11
diū "diu1"
11
tǐng "ting3" dìng "ding4"
11
xiǎn "xian3" xǐ "xi3"
11
rú "ru2"
11
yín "yin2"
11
quán "quan2"
11
hā "ha1" kē "ke1"
11
huá "hua2"
11
jiǎo "jiao3"
11
chǎn "chan3"
12
kāi "kai1"
12
xīn "xin1"
12
jiǎn "jian3"
12
ruì "rui4"
12
cuò "cuo4"
12
qǐn "qin3"
12
tī "ti1"
12
gào "gao4"
12
xiù "xiu4"
12
é "e2"
12
fēng "feng1"
12
wú "wu2"
12
láng "lang2"
12
liǔ "liu3"
12
lái "lai2"
12
xiāo "xiao1"
12
suǒ "suo3"
12
pū "pu1" pù "pu4"
12
chú "chu2"
12
láo "lao2"
12
zhù "zhu4"
12
lüè "lve4"
12
ā "a1"
12
liàn "lian4"
12
guō "guo1"
12
zèng "zeng4"
12
kēng "keng1"
12
lǐ "li3"
12
jū "ju1"
13
dìng "ding4"
13
tán "tan2"
13
jù "ju4"
13
huò "huo4"
13
dé "de2"
13
xī "xi1"
13
kè "ke4"
13
kūn "kun1"
13
luó "luo2"
13
gù "gu4"
13
bēn "ben1"
13
měng "meng3"
13
cuò "cuo4"
13
nuò "nuo4"
13
máo "mao2"
13
qiāng "qiang1"
13
zhě "zhe3"
13
zhuī "zhui1"
13
chāng "chang1"
13
zhì "zhi4"
13
yīng "ying1"
13
qí "qi2"
13
jǐn "jin3"
13
xiān "xian1"
13
juǎn "juan3"
13
chuí "chui2"
13
jiàn "jian4"
13
zī "zi1"
13
péi "pei2"
14
qiāng "qiang1"
14
měi "mei3"
14
sōu "sou1"
14
duàn "duan4"
14
chā "cha1"
14
qiāo "qiao1"
14
zhōng "zhong1"
14
huáng "huang2"
14
zī "zi1"
14
juān "juan1"
14
fèi "fei4"
14
kǎi "kai3"
14
dù "du4"
14
āi "ai1"
14
huán "huan2"
14
qiè "qie4"
14
sī "si1"
14
è "e4"
14
méi "mei2"
14
lòu "lou4"
15
jiā "jia1"
15
bīn "bin1"
15
mò "mo4"
15
niè "nie4"
15
zhèn "zhen4"
15
gé "ge2"
15
gǎo "gao3"
15
bó "bo2"
15
róng "rong2"
15
tǎng "tang3"
15
niè "nie4"
15
liú "liu2"
15
ná "na2"
15
yì "yi4"
15
bàng "bang4"
16
dí "di2"
16
jìng "jing4"
16
biāo "biao1"
16
liú "liu2"
16
bèng "beng4"
16
yōng "yong1"
16
xuàn "xuan4"
16
zú "zu2"
16
tāng "tang1"
16
màn "man4"
16
luó "luo2"
17
cuān "cuan1"
17
lǔ "lu3"
17
pú "pu2"
17
liào "liao4"
17
jué "jue2"
17
duī "dui1"
17
qiǎng "qiang3"
17
xín "xin2"
17
lán "lan2"
17
pǔ "pu3"
17
dèng "deng4"
18
yì "yi4"
18
lián "lian2"
18
huán "huan2"
18
huò "huo4"
18
léi "lei2"
18
zhuó "zhuo2"
19
chǎ "cha3"
20
là "la4"
20
biāo "biao1"
22
chán "chan2"
22
xiāng "xiang1"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com