字典词典成语诗词近反义作文 英语百科 教育
手写输入
偏旁部首拼音查字
部首查字>> 部首为王的所有汉字 (317 个) 读音为:王字旁儿(wángzìpángér)
总笔划
汉字
拼音
总笔划
汉字
拼音
4
wáng "wang2" wàng "wang4"
5
qiú "qiu2"
6
lè "le4"
6
jī "ji1"
6
dīng "ding1"
6
bā "ba1"
7
chàng "chang4" yáng "yang2"
7
chuàn "chuan4"
7
dì "di4"
7
jiǔ "jiu3"
7
mǎ "ma3"
7
gān "gan1"
7
hóng "hong2"
7
qǐ "qi3"
7
yú "yu2"
7
yú "yu2"
8
yuè "yue4"
8
wǔ "wu3"
8
yá "ya2"
8
qiāng "qiang1" cāng "cang1"
8
biàn "bian4"
8
mén "men2" yǔn "yun3"
8
pín "pin2"
8
hóng "hong2"
8
jiān "jian1" qián "qian2"
8
fū "fu1"
8
jué "jue2"
8
jiè "jie4"
8
jué "jue2"
8
huán "huan2"
8
wěi "wei3"
8
wán "wan2"
8
dǎn "dan3"
8
cí "ci2"
8
bàng "bang4"
8
bīn "bin1" fēn "fen1"
8
mín "min2" wén "wen2"
9
án "an2" gān "gan1"
9
líng "ling2"
9
zhēn "zhen1"
9
dài "dai4"
9
bì "bi4"
9
jué "jue2"
9
bō "bo1"
9
diàn "dian4"
9
lóng "long2"
9
fà "fa4"
9
pò "po4"
9
kē "ke1"
9
shān "shan1"
9
mín "min2"
9
jiā "jia1"
9
zǔ "zu3" jù "ju4"
9
fú "fu2"
9
gǒu "gou3"
9
jiǎ "jia3"
9
píng "ping2"
9
liǔ "liu3"
9
rǎn "ran3"
9
sháo "shao2"
9
shēn "shen1"
9
shēng "sheng1"
9
yí "yi2" tāi "tai1"
9
xuán "xuan2" xián "xian2"
9
yì "yi4"
9
zhēn "zhen1"
10
zhōu "zhou1"
10
yīng "ying1"
10
yān "yan1"
10
yáng "yang2"
10
xiá "xia2"
10
tǐng "ting3"
10
xún "xun2"
10
xǔ "xu3"
10
xù "xu4"
10
xiān "xian1"
10
xiàng "xiang4"
10
xiù "xiu4"
10
sù "su4"
10
qín "qin2"
10
jiàn "jian4"
10
guāng "guang1"
10
guī "gui1"
10
jiào "jiao4"
10
jīn "jin1"
10
yín "yin2" kèn "ken4"
10
lǎo "lao3"
10
lì "li4"
10
pèi "pei4"
10
héng "heng2"
10
luò "luo4"
10
zhū "zhu1"
10
ěr "er3"
10
gǒng "gong3"
10
yá "ya2"
10
yáo "yao2"
10
bǎo "bao3"
10
bān "ban1"
10
cī "ci1" cǐ "ci3"
10
chéng "cheng2"
10
chēng "cheng1"
10
chōng "chong1"
10
dāng "dang1"
11
dì "di4" tí "ti2"
11
é "e2"
11
chù "chu4"
11
chéng "cheng2"
11
láng "lang2"
11
liú "liu2"
11
bèi "bei4"
11
suǒ "suo3"
11
qiú "qiu2"
11
liǎn "lian3"
11
lǐ "li3"
11
lí "li2"
11
jùn "jun4"
11
jīn "jin1"
11
hán "han2"
11
fú "fu2" fū "fu1"
11
fēng "feng1"
11
xuán "xuan2" qióng "qiong2"
11
què "que4"
11
méi "mei2"
11
líng "ling2"
11
suo "suo5"
11
xiù "xiu4"
11
xuàn "xuan4"
11
wán "wan2"
11
wén "wen2"
11
xī "xi1"
11
wú "wu2"
11
yán "yan2"
12
yé "ye2"
12
yù "yu4"
12
zhuó "zhuo2"
12
zhǎn "zhan3"
12
wǔ "wu3"
12
wéi "wei2" yù "yu4"
12
tiǎn "tian3" tiàn "tian4"
12
lù "lu4"
12
mín "min2"
12
mín "min2"
12
guǎn "guan3"
12
jin "jin5"
12
lái "lai2"
12
láng "lang2"
12
kūn "kun1"
12
jū "ju1"
12
yǎn "yan3"
12
cóng "cong2"
12
wǎn "wan3"
12
chēn "chen1"
12
lín "lin2"
12
pá "pa2"
12
qín "qin2"
12
hǔ "hu3"
12
qí "qi2"
12
yīng "ying1"
12
zhuó "zhuo2" zuó "zuo2"
12
qí "qi2"
12
bèi "bei4"
12
běng "beng3" pěi "pei3"
12
běng "beng3"
12
pín "pin2" bǐng "bing3"
12
chāng "chang1"
12
qióng "qiong2"
12
shū "shu1"
12
cuì "cui4" sè "se4"
12
fà "fa4"
12
diàn "dian4"
12
diāo "diao1"
12
dǔ "du3"
13
duàn "duan4"
13
dài "dai4"
13
cuō "cuo1"
13
chūn "chun1"
13
chuān "chuan1"
13
yú "yu2"
13
nǎo "nao3"
13
chàng "chang4" yáng "yang2"
13
hú "hu2"
13
yuàn "yuan4"
13
sè "se4"
13
guī "gui1"
13
xiá "xia2"
13
mào "mao4"
13
ruì "rui4"
13
jiè "jie4"
13
jiǎn "jian3"
13
jiān "jian1"
13
huàn "huan4"
13
huáng "huang2"
13
mín "min2"
13
méi "mei2"
13
liàn "lian4"
13
tí "ti2"
13
ruǎn "ruan3"
13
róu "rou2"
13
quán "quan2"
13
wěi "wei3"
13
wēn "wen1"
13
xuān "xuan1"
13
xīng "xing1"
13
xié "xie2" jiē "jie1"
13
zhǎo "zhao3"
13
zhuàn "zhuan4"
13
yǔ "yu3"
14
yáo "yao2"
14
zhēn "zhen1"
14
xiù "xiu4"
14
wǔ "wu3"
14
róng "rong2"
14
shī "shi1"
14
tú "tu2" shū "shu1"
14
tāo "tao1"
14
tiàn "tian4" tián "tian2" zhèn "zhen4"
14
suǒ "suo3"
14
liǎn "lian3"
14
mǎ "ma3"
14
liú "liu2"
14
yè "ye4"
14
jìn "jin4"
14
lì "li4"
14
ài "ai4"
14
yáo "yao2"
14
qiāng "qiang1" cāng "cang1"
14
bīn "bin1" pián "pian2"
14
áo "ao2"
14
lí "li2"
14
táng "tang2"
15
xuán "xuan2"
15
cōng "cong1"
15
cháng "chang2"
15
jǐn "jin3"
15
huáng "huang2"
15
yīng "ying1"
15
cuǐ "cui3"
15
cōng "cong1"
15
zhāng "zhang1"
15
kūn "kun1"
15
jīn "jin1"
15
jǐng "jing3"
15
qí "qi2"
15
mén "men2"
15
zǎo "zao3" suǒ "suo3"
15
qú "qu2"
15
qiú "qiu2"
15
zhuān "zhuan1"
15
yín "yin2"
16
zēng "zeng1"
16
wú "wu2"
16
zhì "zhi4"
16
xún "xun2"
16
suì "sui4"
16
liú "liu2"
16
liáo "liao2"
16
lín "lin2"
16
jī "ji1"
16
huì "hui4"
16
guǎn "guan3"
16
guī "gui1"
16
jǐng "jing3"
16
jǐng "jing3"
16
qióng "qiong2" jué "jue2"
16
pú "pu2"
16
dēng "deng1"
16
fán "fan2"
17
dāng "dang1"
17
chu "chu5"
17
ài "ai4"
17
lù "lu4"
17
qú "qu2"
17
càn "can4"
17
jiǎo "jiao3"
17
gài "gai4"
17
huán "huan2"
17
huì "hui4" kuài "kuai4"
17
sù "su4"
17
tián "tian2"
17
tǎn "tan3"
17
sè "se4"
17
wò "wo4"
17
zǎo "zao3"
17
yú "yu2"
18
zuǐ "zui3"
18
xuán "xuan2"
18
ruǎn "ruan3"
18
tì "ti4"
18
shú "shu2"
18
suí "sui2"
18
qióng "qiong2"
18
jì "ji4" zī "zi1"
18
jìn "jin4"
18
lán "lan2"
18
bīn "bin1" pián "pian2"
19
dú "du2"
19
léi "lei2"
19
lú "lu2" fū "fu1"
19
lì "li4"
19
lí "li2"
19
róu "rou2"
19
zhì "zhi4"
19
zàn "zan4"
20
lì "li4"
20
lú "lu2"
20
guī "gui1"
20
là "la4"
20
zàn "zan4"
21
làn "lan4"
21
guàn "guan4"
21
lóng "long2"
21
yīng "ying1"
21
xiāng "xiang1"
22
qióng "qiong2" wěi "wei3" wèi "wei4"
22
dào "dao4"
23
zàn "zan4"
24
huán "huan2" yè "ye4" yà "ya4"
查字典通》 ZiDianTong.Com
Copyright 版权所有 联系我们:ZiDianTong@hotmail.com